MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY PW. BŁ. GERARDA "POMOC MALTAŃSKA" ODDZIAŁ W BARCZEWIE

Order of Malta

Aktualności

Regulamin porządkowy

29/12/2019 


Maltańskie Centrum Pomocy w Barczewie

ZASADY ODWIEDZIN

 

 1. Odwiedziny u pacjentów przebywających w zakładzie mogą odbywać się codziennie w wyznaczonych godzinach tj. od 1200do 1800, przy czym, nie mogą one zakłócać procesu pielęgnacyjno – opiekuńczego i rehabilitacyjnego.
 2. Każdy odwiedzający ma obowiązek zgłosić się do pielęgniarki dyżurnej w momencie wejścia na teren zakładu.
 3. U jednego chorego jednoczasowo mogą przebywać max. 2 osoby, a u chorych podłączonych do respiratora – 1 osoba.
 4. W salach, gdzie przebywają chorzy sztucznie wentylowani oraz chorzy w stanie wegetatywnym, obowiązują zaostrzone zasady reżimu sanitarnego.
 5. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego Dyrektor lub lekarz może ograniczyć prawo pacjenta do kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz, stąd wizyty osób odwiedzających mogą być czasowo ograniczone lub wstrzymane.
 6. Na terenie zakładu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie nietrzeźwym, dzieci do lat 7, a osoby niepełnoletnie mogą przebywać w zakładzie tylko pod opieką osoby dorosłej.
 7. Personel zakładu ma prawo nakazać opuszczenie placówki osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź odurzonych narkotykami albo naruszającym w sposób rażący zasady odwiedzin.
 8. Osoby odwiedzające pacjentów, które notorycznie nie stosują się do postanowień Regulaminu albo do wskazówek personelu zakładu mogą być pozbawione prawa odwiedzin chorych.

 

 1. Osoby odwiedzające pacjentów zakładu powinny być zdrowe – bez objawów infekcyjnych, np. gorączka, katar, kaszel, biegunka itp.

 

 

PRAWA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH

 1. Odwiedzający, upoważniony przez chorego, ma prawo do uzyskania informacji o stanie jego zdrowia.
 2. Informacji o stanie zdrowia i leczeniu pacjentów udziela tylko lekarz zakładu w godzinach ustalonych i podanych do wiadomości ogólnej na tablicy ogłoszeń.
 3. Powyższe informacje są udzielane jednej osobie upoważnionej przez pacjenta.
 4. Nie udziela się żadnych informacji na temat pacjentów zakładu przez telefon. W wyjątkowych przypadkach, po ustaleniu hasła pomiędzy lekarzem a osobą upoważnioną przez pacjenta, lekarz może udzielić informacji przez telefon zgodnie z przepisami.
 5. Osoby odwiedzające mają prawo uczestnictwa razem z pacjentami w Mszy Św. odbywającej się na terenie zakładu.
 6. Osoby odwiedzające mają prawo udziału w spotkaniach edukacyjnych organizowanych dla rodzin pacjentów zgodnie z harmonogramem podanym do wiadomości ogólnej na tablicy ogłoszeń.
 7. Członkowie rodziny oraz inne osoby odwiedzające mają prawo korzystania ze świadczeń psychologa zatrudnionego w zakładzie.

 

OBOWIĄZKI OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH

 

 1. Osoby odwiedzające są zobowiązane:
 • przestrzegać Regulaminu i ustalonego w zakładzie porządku
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego
 • podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu zakładu
 • nie zakłócać swoim zachowaniem spokoju innym pacjentom, ani też porządku zakładu
 • włożyć odzież ochronną w trakcie odwiedzin na sali, na której obowiązuje reżim sanitarny
 • kulturalnie, godnie i życzliwie odnosić się do wszystkich pacjentów i pracowników zakładu
 • zachować czystość i porządek w pomieszczeniach, w których przebywają
 • opuszczać salę chorych na czas wykonania czynności pielęgnacyjnych lub ćwiczeń rehabilitacyjnych /na prośbę personelu/

 

 1. Osoby odwiedzające obowiązuje zakaz:
 • przynoszenia chorym pożywienia w postaci zup, soków, jogurtów, owoców bez uzgodnienia z personelem zakładu
 • dostarczania pacjentowi artykułów, które zostały zabronione przez lekarza
 • podawania leków pacjentom zakładu oraz stosowania maści, kremów leczniczych bez uzgodnienia z personelem zakładu
 • wnoszenia i spożywania na terenie zakładu napojów alkoholowych
 • palenia wyrobów tytoniowych
 • wprowadzania zwierząt do budynku zakładu
 • siadania na łóżkach chorych
 • spożywania posiłków na salach chorych
 1. Podawanie chorym napojów i własnych posiłków dozwolonych przez lekarza należy uzgodnić każdorazowo z pielęgniarką dyżurną.
 2. Na zabranie chorego na spacer poza teren zakładu osoby odwiedzające powinny uzyskać zezwolenie od lekarza lub dyżurującej pielęgniarki.

 

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Rodzina pacjenta jest zobowiązana do stałego zabezpieczenia u chorego:
 • mydła w płynie
 • szamponu do włosów
 • balsamu do ciała
 • dużych chusteczek nawilżających
 • ręczników papierowych lub chusteczek higienicznych
 • przyborów do mycia zębów / protez zębowych
 • przyborów do golenia i czesania
 • min. 2 myjek frotte
 • min. 2 dużych ręczników frotte
 • bawełnianych rozpinanych bluzek z krótkim / długim rękawem lub rozpinanych piżam
 • dresów i obuwia
 1. Rzeczy osobiste pacjentów muszą być oznakowane imieniem i nazwiskiem chorego.
 2. Ewentualne dostarczenie jakiegokolwiek sprzętu /np. telewizor, radio/ i innych rzeczy osobistych /np. własna pościel/ do zakładu musi być uzgodnione z Dyrektorem zakładu / Pielęgniarką koordynującą.
 3. Artykuły spożywcze łatwo psujące się powinny być podpisane i przechowywane w lodówce przeznaczonej dla pacjentów.
 4. Rodzina pacjenta jest zobowiązana współpracować z zespołem terapeutycznym zakładu.
 5. Zabrania się członkom rodzin pacjentów załatwiania konsultacji lekarskich bez uzgodnienia z głównym lekarzem zakładu.
 6. Zabrania się świadczenia pacjentom zakładu dodatkowych usług zdrowotnych, np. rehabilitacyjnych przez osoby nie będące pracownikami zakładu.
 7. Rodzina pacjenta jest zobowiązana do regularnego wnoszenia opłat za pobyt chorego w zakładzie.
 8. Wypisanie chorego z zakładu następuje:
 • gdy wystąpi brak wskazań medycznych do przebywania pacjenta w zakładzie
 • gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego pobytu w zakładzie i został oceniony w skali Barthel pow. 40 pkt.
 • na żądanie osoby przebywającej w zakładzie lub jej przedstawiciela ustawowego
 • gdy osoba przebywająca w zakładzie w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej zdrowia albo życia i zdrowia innych osób
 • gdy członkowie rodziny pacjenta nie współpracują z personelem zakładu i nie przestrzegają regulaminu porządkowego, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia albo życia pacjenta
 • upłynął, określony w decyzji, czas pobytu pacjenta w zakładzie
 • gdy nastąpił zgon chorego.
 1. W przypadku zgonu chorego rodzina ma prawo wyboru firmy pogrzebowej.
 2. Wszelkie wnioski i skargi można zgłaszać do Dyrektora placówki.

 

 

Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda "Pomoc Maltańska" Oddział w Barczewie

Adres: Niepodległości 9, 11-010 Barczewo, telefon/fax.: 89 514 14 72 adres e-mail: sekretariat@centrummaltanskie.pl lub copid.fpkm@usr.pl

Hosting wspiera Olsztyńska Sieć Komputerowa KORMORAN-NET
pl Polski