MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY PW. BŁ. GERARDA "POMOC MALTAŃSKA" ODDZIAŁ W BARCZEWIE

Order of Malta

Aktualności

Zasady odpłatności w ramach NFZ

29/12/2019 


Maltańskie Centrum Pomocy w Barczewie

ZASADY ODPŁATNOŚCI

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) miesięczną opłatę w zakładzie opiekuńczo – leczniczym z tytułu wyżywienia i zakwaterowania ustala się w wysokości odpowiadającej 250% najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70% miesięcznego dochodu świadczeniobiorcy w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.

Odpłatność można regulować na dwa sposoby:

  • zakład występuje do płatnika (ZUS, KRUS) o regulowanie kosztów pobytu pacjenta – świadczenie przychodzi przelewem na konto placówki bezpośrednio od płatnika ;
  • opiekun może przyjąć na siebie zobowiązanie wobec zakładu o pokrywaniu kosztów pobytu pacjenta w zakładzie i regulować je osobiście lub przelewem na konto;

W obu przypadkach zakład ma obowiązek poinformować płatnika o pobycie pacjenta w placówce, ponieważ ZUS oraz KRUS zawiesza na czas pobytu dodatek pielęgnacyjny osobom przebywającym w tego typu placówkach.

Opłata ulega zmianie po każdorazowej waloryzacji dochodu osoby przebywającej w zakładzie.

 

Wpłat z tytułu ustawowej odpłatności prosimy dokonywać na następujący numer konta bankowego:

PKO BP SA O/Olsztyn

Nr 22 1020 3541 0000 5202 0157 4482

Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda "Pomoc Maltańska" Oddział w Barczewie

Adres: Niepodległości 9, 11-010 Barczewo, telefon/fax.: 89 514 14 72 adres e-mail: sekretariat@centrummaltanskie.pl lub copid.fpkm@usr.pl

Hosting wspiera Olsztyńska Sieć Komputerowa KORMORAN-NET
pl Polski