MALTAŃSKIE CENTRUM POMOCY PW. BŁ. GERARDA "POMOC MALTAŃSKA" ODDZIAŁ W BARCZEWIE

Order of Malta

Aktualności

Projekt informatyzacji placówki

01/07/2021 


Maltańskie Centrum Pomocy w Barczewie

Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska” Oddział w Barczewie  realizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Cyfrowy Region działanie E-zdrowie projekt  “Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług w Maltańskim Centrum Pomocy w Barczewie” o wartości 356.582.74 zł (RPWM.03.02.00-28-0020/20).

W projekcie przewiduje się zakup środków trwałych (infrastruktura serwerowa, sieciowa, sprzęt komputerowy, skanery), oprogramowania do obsługi tworzenia i archiwizacji elektronicznej dokumentacji medycznej oraz udostępniania e-usług, działań promocyjnych, szkoleń oraz studium wykonalności. Grupy docelowe projektu to mieszkańcy powiatu olsztyńskiego oraz 9 podmiotów leczniczych współpracujących z wnioskodawcą w procesie leczenia pacjentów (diagnostyka, AOS, POZ, leczenie szpitalne) oraz personel medyczny. Efekty projektu to: oszczędność czasu pracy personelu medycznego oraz rejestracji, oszczędność czasu pacjentów. Przewiduje się realizację następujących etapów: zakup infrastruktury IT, uruchomienie e-Usług, szkolenie personelu, działania promocyjne. Projekt jest komplementarny w stosunku do projektów realizowanych przez podmioty współpracujące. Projekt wpisuje się w założenia określone w SZOOP poprzez realizację celu szczegółowego dla działania 3.2 E-zdrowie, gdyż zwiększa wykorzystanie TIK w podmiotach leczniczych poprzez wdrożenie systemu IT obsługującego elektroniczny obieg dokumentów medycznych oraz zwiększenie podaży usług cyfrowych o rozszerzenie zakresu spraw, które można załatwić z wykorzystaniem narzędzi IT m.in. dostęp do informacji o stanie zdrowia, czasie oczekiwania, elektronicznej rejestracji.

W ramach realizacji projektu udostępnionych zostaną 3 e-usługi o st. dojrzałości 4: e-rejestracja,zamawianie recept,wyniki on-line.E-usługi będą realizowane przy wykorzystaniu prywatnej chmury obliczeniowej. Rezultatem projektu będzie: zwiększenie dostępu do usług medycznych, poprawa jakości świadczonych usług, zwiększenie szans w dostępie do e-usług medycznych na obszarach wiejskich, optymalizacja organizacji pracy.

W związku z przystąpieniem do realizacji  projektu zapraszamy do składnia ofert. Pełny tekst ogłoszenia oraz cała dokumentacja przetargowa dostępna jest w Bazie Konkurencyjności  – ogłoszenie nr 58684 pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58684

Data składania 20.07.2021 godz. 9.00. Pytania składać można do 15.07.2021.

Informacja o wyborze oferty: INFORMACJA O WYBORZE

 

W związku z pytaniami, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania, Zamawiający zamieszcza poniższe odpowiedzi (klik).

[Aktualizacja z dnia 16.07.2021] W związku z pytaniami, które wpłynęły do przedmiotowego postępowania, Zamawiający zamieszcza poniższe pytania_do_ogloszenia_nr_2021-23381-58684_20210716.pdf

Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda "Pomoc Maltańska" Oddział w Barczewie

Adres: Niepodległości 9, 11-010 Barczewo, telefon/fax.: 89 514 14 72 adres e-mail: sekretariat@centrummaltanskie.pl lub copid.fpkm@usr.pl

Hosting wspiera Olsztyńska Sieć Komputerowa KORMORAN-NET
pl Polski