Witamy Państwa serdecznie na naszej nowej stronie internetowej !

Order of Malta

Aktualności

Zasady przyjęć – NFZ

29/12/2019 


Maltańskie Centrum Pomocy w Barczewie

Do naszego zakładu MOGĄ być przyjęci pacjenci, którzy:

 • wymagają przewlekłej wentylacji mechanicznej przy użyciu respiratora
 • są w stanie wegetatywnym / ograniczonej świadomości, np. w wyniku nagłego zatrzymania krążenia /NZK/ lub przebycia urazu czaszkowo – mózgowego
 • mają rozpoznaną przewlekłą chorobę neurologiczną skutkującą niepełnosprawnością, np. udar mózgu, wieloogniskowe naczyniopochodne uszkodzenie mózgu, stwardnienie rozsiane /SM/ i stwardnienie boczne zanikowe /SLA/, miastenia, choroba Parkinsona itp.
 • przebyli urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego, urazy wielonarządowe itp.
 • mają rozpoznaną chorobę otępienną typu Alzheimera, naczyniowego, parkinsonowskiego itp. w ostatnich stadiach choroby
 • mają powikłania w przebiegu chorób przewlekłych, np. cukrzycy, chorób reumatycznych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłej niewydolności krążeniowo – oddechowej itp.

oraz ponadto:

 • w ocenie wg zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali od 0 do 40 pkt.

 

Do zakładu NIE MOGĄ być przyjęte osoby:

 • w ostrej fazie choroby psychicznej
 • uzależnione od alkoholu i substancji psychoaktywnych
 • w terminalnej fazie choroby nowotworowej
 • dzieci

 

 

INFORMACJA – TRYB KIEROWANIA PACJENTA DO ZOL / ZPO /wyciąg z rozporządzenia/

Zgodnie z § 5 ust. 1 obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej /Dz. U. 2015 poz. 1658  późn. zm./ „świadczenia gwarantowane udzielane w warunkach stacjonarnych, są udzielane świadczeniobiorcy wymagającemu ze względu na stan zdrowia całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz kontynuacji leczenia, a nie wymagającemu hospitalizacji w oddziale szpitalnym, który w ocenie skalą poziomu samodzielności, zwaną dalej „skalą Barthel”, otrzymał 40 punktów lub mniej”.

 

 

Podstawą umieszczenia świadczeniobiorcy w ZOL / ZPO są następujące dokumenty:

 

 • WNIOSEK O WYDANIE SKIEROWANIA DO ZAKŁADU, z którym może wystąpić:
  – świadczeniobiorca ubiegający się o skierowanie do zakładu albo przedstawiciel ustawowy ww. osoby lub inna osoba – za zgodą osoby wskazanej
  – podmiot leczniczy – za zgodą osoby wskazanej
 • SKIEROWANIEwydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego:
  – do zakładu opiekuńczo-leczniczego – wydane na pobyt stały albo na czas określony
  – do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego – wydane na czas określony
 • WYWIAD PIELĘGNIARSKIprzeprowadzony przez: pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego albo pielęgniarkę podmiotu leczniczego, w którym świadczeniobiorca ubiegający się o skierowanie do zakładu przebywa
  ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające, że świadczeniobiorca ubiegający się o skierowanie do zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji;
 • KARTA OCENYwystawiona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego – przed przyjęciem świadczeniobiorcy do zakładu opiekuńczego, a w przypadku nie dołączenia przedmiotowego dokumentu do wniosku, kartę oceny wypełnia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wystawiający skierowanie do zakładu pod warunkiem wypełnienia przez pielęgniarkę karty oceny w części dotyczącej skali Barthel, lub lekarza i pielęgniarkę danego zakładu opiekuńczego;
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodów świadczeniobiorcyubiegającego się o skierowanie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za pobyt w zakładzie, w szczególności:
  – DECYZJĘ ORGANU EMERYTALNO-RENTOWEGO ustalającego wysokość emerytury albo renty /do decyzji załącza się ZGODĘ ŚWIADCZENIOBIORCY ubiegającego się o skierowanie do zakładu na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalno-rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
  – DECYZJĘ O PRZYZNANIU ZASIŁKU STAŁEGO WYRÓWNAWCZEGO LUB RENTY SOCJALNEJ; do decyzji załącza się ZGODĘ ŚWIADCZENIOBIORCY ubiegającego się o skierowanie do zakładu albo przedstawiciela ustawowego do odbioru tych należności przez zakład;
 • DOKUMENTY DODATKOWE WYMAGANE DO PRZYJĘCIA PACJENTA:

– karta oceny stanu świadomości wg skali Glasgow

– karta kwalifikacji do żywienia dojelitowego / pozajelitowego

– karta oceny stanu odżywienia wg skali NRS

– karta kwalifikacji do przewlekłej wentylacji mechanicznej

– postanowienie Sądu Rodzinnego o wyrażeniu zgody na umieszczenie pacjenta w ZOL/ZPO i udzielanie mu świadczeń zdrowotnych

– postanowienie Sądu Rodzinnego o ustanowieniu opiekuna prawnego lub inny dokument zawierający informacje w przedmiocie ustanowienia osoby mogącej reprezentować pacjenta w przypadku, gdy pacjent ma ograniczoną świadomość i sam nie ejst w stanie wyrażać świadomej zgody

 • AKTUALNE WYNIKI BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH:

– morfologia, cukier, elektrolity, CRP, mocz – badanie ogólne

– posiew moczu z antybiogramem

– posiew z rurki tracheotomijnej z antybiogramem

– posiew z odleżyn z antybiogramem

– posiew kału z antybiogramem

 

Wniosek wraz z wymienionymi dokumentami składa się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który na podstawie dokumentów, uwzględniając w miarę możliwości dokonanie wyboru zakładu przez świadczeniobiorcę ubiegającego się o skierowanie, wydaje opinię co do skierowania tej osoby do określonego zakładu.

Skierowanie do zakładu wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wraz z dokumentami, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie, świadczeniobiorca albo jego przedstawiciel ustawowy, lub – za zgodą świadczeniobiorcy albo jego przedstawiciela ustawowego – inna osoba lub podmiot leczniczy, przekazuje kierownikowi odpowiedniego zakładu (kopię wniosku zatrzymuje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego).

 

UWAGA !

 

W przypadku pacjentów nie będących w stanie z uwagi na stan zdrowia wyrazić świadomej woli w zakresie zgody na przyjęcie do zakładu i udzielanie świadczeń zdrowotnych przyjęcie do placówki następuje na podstawie postanowienia Sądu Rodzinnego w przedmiotowym zakresie lub zgody opiekuna prawnego / kuratora tymczasowego wyznaczonego przez tenże Sąd – Ustawa z dnia  6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. 2017 poz. 1318).

 

W przypadku, gdy osoba kierowana do zakładu jest świadoma w podejmowaniu swoich decyzji, ale z powodu choroby /np. niedowład kończyn górnych/ nie jest możliwe złożenie własnoręcznego podpisu lekarz stwierdza, że: w jego obecności pacjent/ka wyraził/a zgodę na pobyt w ZOL.

 

W przypadku zaznaczenia w zaświadczeniu lekarskim choroby psychicznej wymagane jest zaświadczenie od lekarza psychiatry o następującej treści:
Pacjent/ka nie zagraża sobie i otoczeniu. Może przebywać w ZOL o profilu ogólnym.

 

Przekazanie pacjenta ze szpitala może nastąpić w przypadku, gdy u pacjenta zostały zakończone: diagnostyka, intensywne leczenie /m.in. antybiotykoterapia/ oraz wyniki badań laboratoryjnych wskazują na stabilny stan pacjenta bez stanu zapalnego.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie placówki.

 

Maltańskie Centrum Pomocy pw. bł. Gerarda "Pomoc Maltańska" Oddział w Barczewie

Adres: Niepodległości 9, 11-010 Barczewo, telefon: 89 514 14 72

pl Polski